Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania
Zaświadczenia
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji dzia łalności gospodarczej.

Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji dzia łalności gospodarczej.

Upoważnienia
Upoważnienie do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT.

Upoważnienie do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT.

Inne dokumenty
Decyzja w sprawie nadania NIP

Decyzja w sprawie nadania NIP